Jumpin' Paradise

Algemene Voorwaarden

Download Algemene Voorwaarden

Praktische afspraken:

De springkastelen worden altijd geleverd, geplaatst en opgehaald door de onderneming. De klant voorziet dat er een persoon aanwezig is bij de ophaling en de levering van de springkastelen.

De klant voorziet een gekeurd stopcontact binnen de 25m van waar het springkasteel zal geplaatst worden. De onderneming voorziet een verlengkabel.

Indien de afstand groter zou zijn dan 25m, dient de klant de onderneming hiervan op de hoogte te brengen.

Indien meerdere springkastelen worden gehuurd, dient de klant ervoor te zorgen dat de verschillende springkastelen over het elektriciteitsnetwerk worden verspreid, om stroomuitval te vermijden.

De klant dient een doorgang te voorzien van minimum 1m naar de plaats waar het springkasteel komt te staan. Aan de zijkant van de springkastelen dient de klant een ruimte van 2m te voorzien.

De klant dient de onderneming op de hoogte te brengen van trappen of andere obstakels.

De klant mag geen wijzigingen aan deze producten aanbrengen.

Prijs:

De klant dient op moment van plaatsing te betalen.

Gebruiksvoorwaarden:

Het is de klant verboden om het springkasteel onder te verhuren.

Het springkasteel wordt opgezet door de Onderneming in overleg met de Klant. Na de opstelling van het springkasteel, kan dit niet meer door de Klant worden verplaatst. Indien de Klant alsnog een verplaatsing van het springkasteel wenst, dan zal zij dit dienen te melden aan de Onderneming, die hiervoor een meerkost kan aanrekenen.

Het is verboden het springkasteel met schoenen, brillen, scherpe voorwerpen,… te betreden. Er mogen ook geen kleurpotloden, schmink, etenswaren, stiften, dranken, dieren, speelgoed,… mogen gebruikt worden in het sprinkasteel. De klant ziet erop toe dat alles wat het springkasteel kan beschadigen of bevuilen, niet zal worden gebruikt in of in de buurt van het springkasteel.

De Klant zal steeds toezicht houden wanneer het springkasteel wordt gebruikt door minderjarigen.

Roken in of in de buurt van het springkasteel is ten strengste verboden.

De klant ziet erop toe dat de buis die het springkasteel voorziet van lucht steeds gestrekt blijft.

Het is verboden om op de muren/wanden van het springkasteel te klimmen.

Verkeerd gebruik en gebruik tegenstrijdig met deze voorwaarden zal automatisch en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding van 250,00 euro met zich meebrengen, behoudens de mogelijkheid van de Onderneming om bijkomende schade te bewijzen.

Schade:

Indien de klant schade toebrengt aan de springkastelen, dan dient er een vergoeding betaald te worden van 250,00 euro, onverminderd het recht van De onderneming om bijkomende schade te bewijzen.

In geval van diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan, zullen de kosten voor vervanging of reparatie ten laste vallen van de klant.

Aansprakelijkheid:

De klant staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode.

De Klant dient toe te zien op het correcte gebruik van het gehuurde materiaal. De Klant is verantwoordelijk voor eventuele schade of ongevallen tijdens de huurperiode.

De onderneming is niet verantwoordelijk voor ongevallen tijdens de huurperiode, noch voor schade aan grasvelden en andere ondergronden of schade aan elektrische installaties, behoudens opzet. De aansprakelijkheid van de Onderneming wordt in elk geval beperkt tot het verzekerde bedrag.

Varia:

Deze overeenkomst onderworpen aan het recht van België. Elke betwisting behoort tot de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

Indien een bepaling van de overeenkomst nietig zou worden verklaard, dan heeft dit geen gevolg voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst.